Neuroendocrine cancer research foundation,

(PDF) RESEARCH AND SCIENCE TODAY No. 1(17)/ | Flavius Marcau - constiintaortodoxa.ro

Views: Transcription 1 Referate generale Chirurgia Nr.

neuroendocrine cancer research foundation hpv uomo cause

Tomulescu 1, O. Stãnciulea 1, S. Dima 1, V. Herlea 2, E.

 • У меня есть для тебя новости, Элвин, - сказал .

 • Papilloma squamoso vescicale
 • Toxine colon
 • Он должен был в истории Вселенной сыграть роль, достойную .

Stoica Mustafa neuroendocrine cancer research foundation, T. Dumitraæcu 1, C. Pechianu 2, I. Popescu 1 1 Centrul de Chirurgie Generalã æi Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucureæti, România 2 Departamentul de Anatomie Patologicã, Institutul Clinic Fundeni, Bucureæti, România Rezumat Tumorile neuroendocrine cunoscute æi sub denumirea de tumori carcinoide cuprind un grup neuroendocrine cancer research foundation de tumori care pun probleme paticulare de diagnostic.

Principala lor caracteristicã este aceea de a secreta peptide æi neuroamine ce determinã sindroame clinice specifice. Dozarea markerilor specifici oferã acurateåe diagnosticului, conferind de asemenea æi o valoare prognosticã. Arsenalul terapeutic cuprinde intervenåii chirurgicale curative, rareori posibile, chirurgie paleativã, chimioterapie intervenåii ghidate radiologic ablaåia cu radiofrecvenåã æi chemoembolizare æi tratamentul cu analogi de somatostatinã pentru controlul simptomatologiei.

Lucrarea de faåã îæi propune o trecere în revistã a literaturii de specialitate æi o încercare de prezentare æi organizare a managementului diagnostic æi terapeutic al acestor leziuni.

Cuvinte cheie: tumori neuroendocrine, carcinoid, grading, tumori gastrointestinale, chirurgie Abstract Diagnosis and surgical management in gastrointestinal neuroendocrine tumors Neuroendocrine tumors, known as carcinoid tumors constitute a heterogeneous grup of neoplasms that present many clinical challenges.

The aim of this paper is to review recent publications in this field and to give recommendations that take into account current advances in order to facilitate improvement in management and outcome. Key words: neuroendocrine tumors, carcinoid, grading, gastrointestinal tumors, surgery Corespondenåã: Dr.

Victor Tomulescu Centrul de Chirurgie Generalã æi Transplant Hepatic Institutul Clinic Fundeni, Bucureæti, România Introducere Tumorile neuroendocrine NETcunoscute æi sub denumirea de tumori carcinoide neuroendocrine cancer research foundation un numãr de tumori cu un 2 comportament heterogen din punct de vedere clinic neuroendocrine cancer research foundation biologic în funcåie de localizarea primarã, secreåia hormonalã æi diferenåiere, caracteristica lor comunã fiind capacitatea de a secreta æi stoca diferite peptide æi neuroamine.

Termenul de carcinoid, folosit foarte des în legaturã cu tumorile neuroendocrine a apãrut pentru prima oarã în literaturã în fiind introdus de Siegfried Oberndorfer, care a asociat termenul de carcinoid cu anumite tipuri de tumori de intestin subåire mai puåin agresive decât adenocarcinomul 1.

Statistique d'Usage du Serveur Orphanet orphanet.orpha.net

În anul Organizaåia Mondialã a Neuroendocrine cancer research foundation WHO a revizuit nomenclatura æi clasificarea tumorilor neuroendocrine, recomandând ca termenul carcinoid sã fie înlocuit cu termenul de carcinom neuroendocrin, în vederea evitãrii eventualelor confuzii carcinoid este denumit æi sindromul care apare ca urmare a eliberãrii de amine bioactive în circulaåie numai în cazul unora dintre pacienåii cu tumori neuroendocrine.

De asemenea, în funcåie de criterii morfologice, indexul de proliferare æi pezenåa invaziei vasculare, WHO clasificã tumorile neuroendocrine în 3 grade: carcinoame neuroendocrine bine diferenåiate corespunzãtoare carcinoidului clasic ; carcinoame neuroendocrine moderat diferenåiate corespunzãtoare carcinomului atipic ; carcinoame neuroendocrine slab diferenåiate corespunzãtoare carcinoidului cu celule mici Pânã nu de mult, clasificarea WHO pentru tractul gastrointestinal æi pancreas a folosit un sistem hibrid care încorpora atât informaåii despre stadializare dimensiunea tumorii, profunzimea invaziei, metastaze cât æi informaåii despre gradul tumoral rata de proliferare într-un singur sistem de predicåie a prognosticului, fiecãrei tumori neuroendocrine cancer research foundation fiecare grup de prognostic atribuindu-se un nume diferit.

Dezavantajul acestui sistem este faptul cã el nu permite ca informaåiile despre gradul tumoral sã fie aplicate în stadii avansate ale bolii, astfel în cazul tumorilor metastazante nu se poate aprecia un prognostic adecvat, fãcând dificile deciziile terapeutice.

În a urmat publicarea clasificãrilor NETde ileon, apendice, colon æi rect. Aceastã clasificare neuroendocrine cancer research foundation, nu se aplicã carcinoamelor neuroendocrine de grad înalt carcinoame cu celulã mare æi cu celulã micã æi nu corespunde în totalitate cu clasificarea ENETS pentru neuroendocrine cancer research foundation localizãri anatomice.

În concluzie, la ora actualã existã douã sisteme de clasificare paralele, fiecare dintre ele folosind aceeaæi terminologie TNM, dar care se referã la tipuri æi extinderi ale bolii diferite pentru anumite tumori neuroendocrine.

Acest lucru va duce probabil la æi mai multe confuzii în rândul clinicienilor æi va limita compararea studiilor de cercetare, care folosesc stadializarea TNM în aprecierea prognosticului æi orientarea tratamentului. Cele douã clasificãri diferã, în mod neuroendocrine cancer research foundation, prin definirea stadiilor T ale tumorilor pancreatice æi apendiculare În toate sistemele de clasificare este trasatã o diferenåiere netã între tumorile bine diferenåiate æi cele slab diferenåiate carcinoame neuroendocrine de grad înalt G3, inclusiv variantele cu celule mici sau cu celule mari.

Formele mixte cu componente non-neuroendocrine, precum adenocarcinomul sau carcinomul scuamos, sunt de asemenea recunoscute. Aceastã diferenåiere este necesarã datoritã comportamentului diferit al tumorilor, formele slab diferenåiate fiind foarte agresive, pe când cele bine diferenåiate tind sã fie mai indolente. Este foarte important de recunoscut cã termenele de carcinom neuroendocrin æi tumorã neuroendocrinã fãrã referire la gradul de diferenåiere, sunt neadecvate pentru prognostic æi terapie, æi nu trebuie folosite în rapoartele patologice.

cancer na urina

S-a demonstrat în repetate rânduri, cã rata de proliferare are semnificaåie prognosticã æi majoritatea sistemelor de gradare se bazeazã pe ea în separarea tumorilor cu grad scãzut, intermediar æi înalt.

Ea poate fi evaluatã prin numãrul de mitoze pe 10 hpf sau pe 2 mm², sau procentul neuroendocrine neuroendocrine cancer research foundation research foundation celule neoplazice neuroendocrine cancer research foundation imunohistochimic cu markerul de proliferare celulara Ki Atunci când cantitatea de åesut tumoral este limitatã de ex.

Tabel 1 Recent, un grup de consens multidisciplinar a propus un standard minimal al datelor ce trebuie sã aparã în rezultatul histopatologic al tumorilor neuroendocrine 5. Localizarea anatomicã; 2. Diagnosticul; 3. Dimensiunile 3 dimensiuni ; Tabelul 1. Prezenåa unor leziuni multicentrice; 6. Imunohistochimie pentru markeri neuroendocrini generali: a.

 1. Но какой незначительной должна была казаться задача переделки целого мира тем, кто создал его солнца.

 2. Parazitoza tisulara
 3. Донесся до него шепот Хилвара.

 4. STOP Cancer - Oncologie translationala | Program ştiinţific
 5. Сирэйнис ждала их там, и вид у нее был спокойный и решительный.

 6. Впрочем, оставим .

 7. К северу от них миля за милей простирались леса, перемежающиеся полянами, протяженными полями, изрезанные ниточками сотен речушек.

 8. Не на все у меня находился ответ.

Cromogranina A; b. Sinaptofizina; 7. Hormoni peptidici dacã situaåia clinicã sugereazã o anumitã corelaåie; 8. Gradul de diferenåiere: a. Ki67; 9. Prezenåa necrozei tumorale nonischemice; Prezenåa unor alte componente patologice componenta non-neuroendocrina Extensia invaziei: a.

Prezenåa invaziei vasculare; b.

Meniu de navigare

Prezenåa invaziei perineurale; Metastaze limfoganglionare: a. Numãr total de ganglioni examinaåi; b. Numãr de ganglioni pozitivi. Stadializare TNM; Modificãri proliferative sau alte anormalitãåi în celulele neuroendocrine netumorale.

Tumorile neuroendocrine gastrointestinale GI-NET Tumorile neuroendocrine gastrointestinale GI-NETtumori derivate din neuroendocrine cancer research foundation difuz neuroendocrin al tubului digestiv, neuroendocrine cancer research foundation un grup de tumori rare cu un comportament heterogen din punct de vedere clinic æi biologic.

Prezentarea clinicã variazã în funcåie warts foot nails localizare, de tipul tumorii dacã este sau nu funcåional æi de asemenea în funcåie de tipul sindromului hormonal produs.

Cancer pancreatic

Tumorile pot fi sporadice sau moætenite, pânã în prezent cunoscându-se însã foare neuroendocrine cancer research foundation despre patologia molecularã.

Marea majoritate a leziunilor GI-NET sunt nefuncåionale iar diagnosticul lor este tardiv, legat de simptomatologia determinatã de leziunea primarã ca efect de masã sau de metastazele hepatice. Diagnosticul este de obicei tardiv chiar dacã tumora este secretantã, simptomele individuale de obicei nu sunt recunoscute în context æi nici nu sunt coroborate cu simptomele determinate de efectul de masã asupra organelor digestive, latenta pânã la un diagnostic corect fiind de 9,4 ani, diagnosticul în faza de metastaze hepatice fiind regula 6.

Etiologie Tumorile neuroendocrine au fost clasificate în funcåie de originea lor embriologicã în tumori derivate din intestinul primitiv anterior foregut - bronhii, stomac, pancres, vezica biliarã æi duodenintestinul primitiv mijlociu midgut - jejun, ileon, apendice æi colonul drept æi intestinul primitiv posterior hindgut - colon stâng æi rect 7.

Majoritatea tumorilor neuroendocrine sunt sporadice, dar în unele cazuri apar æi în context familial, existând sindroame cu transmitere autozomal dominantã, cunoscute sub numele de MEN - multiple endocrine neoplasia.

Riscul de a dezvolta o tumorã neuroendocrinã la un pacient cu rudã de gradul I afectatã de boalã este 4 ori mai mare comparativ cu populaåia generalã, iar în cazul în care exista 2 rude de grad I afectate, papilloma gluteal icd 10 este de pânã la 12 ori faåã de normal Epidemiologie Incidenåa tumorilor neuroendocrine variazã între 2, cazuri la de locuitori, fiind mult mai rare ca adenocarcinoamele.

papillomatosis with hyperkeratosis

Datorita simptomatologiei fruste incidenåa realã este mult mai mare. Din punct de vedere diagnostic, cromogranina A æi sinaptofizina sunt în prezent cei mai utili markeri serologici pentru diagnostic, stadializare æi prognostic.

Sinaptofizina, care este o proteinã membranarã a unor vezicule clare de dimensiuni mici ce apar în toate celulele neuroendocrine, normale sau neoplazice, este exprimatã difuz în citoplasma tuturor celulelor GI-NET. Astfel în tumorile neuroendocrine rectale datoritã tipurilor specifice de celule ale acestor tumori cromogranina A deobicei lipseæte dar în marea majoritate a tumorilor neuroendocrine bine diferenåiate, cu o abundenåã de granule secretorii æi astfel cu o abundenåã neuroendocrine cancer research foundation macrovezicule, cromogranina A este intens exprimatã.

Indexul de proliferare se determinã prin numãrarea mitozelor pe un câmp microscopic neuroendocrine cancer research foundation putere neuroendocrine cancer research foundation 2 detoxifierea ficatului regim 2 - cel puåin 40 de câmpuri trebuind sã fie evaluate în zonele cu intensitate mitotic crescutã.

Conceptul de diferenåiere este legat de gradingul tumoral dar existã diferenåe subtile între grading tumoral æi diferenåiere. Astfel diferenåierea se referã mai mult la punctul pânã la care celulele neoplazice se aseamãnã cu corespondenåele lor non-neoplazice. Exemplele clasice de 4 tumori neuroendocrine au neuroendocrine cancer research foundation caracteristice, organoide ale celulelor tumorale, aranjate în modele trabeculare, în cuiburi, giriform.

Когда-то человек путешествовал по всему миру и даже к звездам. Что-то изменило его и вселило в него этот страх, с которым он теперь и рождается.

Celulele sunt relativ uniforme æi produc granule neurosecretorii în cantitate mare, fapt exprimat printr-o imunoexpresie a markerilor neuroendocrini de tipul cromograniei A æi sinaptofizinei puternicã æi difuzã. Celulele neuroendocrine cancer research foundation diferenåiate se aseamãnã mai puåin cu corespondentul lor nontumoral, având o arhitecturã difuzã, nuclei neregulaåi, æi o citoplasmã mai puåin granularã, astfel æi imunoexpresia este mai limitatã.

Gradingul gradulpe de altã parte se referã la agresivitatea biologicã a tumorii.

Duda's group is focused on studies of tumor interaction with its microenvironment, with the goal of identifying the cellular and molecular mechanisms of: 1 local tumor progression in liver cancers and metastatic tumor progression in other gastrointestinal cancers and in prostate and breast malignanciesand 2 treatment resistance in advanced neuroendocrine cancer research foundation. The ultimate goal is to identify and validate targets for combination therapy with radiation and immunotherapy in preclinical studies, and in parallel conduct studies of biomarkers of response in correlative clinical studies.

Tumorile neuroedocrine cu grading scãzut sunt puåin agresive iar cele cu un grading crescut au o agresivitate extremã, exemplele cu un grading intermediar au o evoluåie imprevizibilã, moderat agresivã Conceptul cã unele tumori bine diferenåiate pot fi din punct de vedere biologic cu un grading crescut neuroendocrine cancer research foundation fost propus, dar rãmâne controversat 13, Liniile de demarcaåie dintre diferitele grade de agresivitate pot avea o specificitate de organ æi de aceea este de recomandat sã se precizeze æi rata de proliferare, de diferenåiere în rezultatul anatomopatologic pe lângã gradingul tumoral 15, Tumori neuroendocrine gastrice Tumorile neuroendocrine gastrice au o incidenåã mai scãzutã comparativ cu cele ce apar la nivelul neuroendocrine cancer research foundation, rectului sau intestinului subåire.

În prezent ele sunt clasificate în 4 subtipuri: din care 3 subtipuri reprezintã tumori neuroendocrine gastrice bine diferenåiate iar cel de-al patrulea este catalogat ca æi carcinoid hpv lip cancer slab diferenåiat 13,17, Tumorile neuroendocrine bine diferenåiate gastrice pot fi subclasificate în trei subtipuri distincte: 1.

Marea majoritate a tumorilor neuroendocrine gastrice provin din celulele enterocromafine din corpul neuroendocrine cancer research foundation fundusul gastric. GACA este determinatã de anticorpi anticelula parietalã ce determinã gastritã atroficã cronicã cu hiperplazia de celule producãtoare de gastrinã æi hipergastrinemie. De obicei asimptomatice sunt descoperite incidental de cele mai multe ori în cadrul screening-ului endoscopic pentru GACA.

Dacã pentru leziunile sub 1 cm asociate cu GACA urmãrirea este regula, pentru cele cu diametru în jur de 1 cm fãrã invazie de muscularã proprie existã indicaåie de rezecåie endoscopicã pânã la 6 leziuni polipode fãrã invazie.

Dan G. Duda

Cele cu un diametru mai mare æi invazie de muscularã au indicaåie de rezecåie chirurgicalã, asociatã sau nu cu rezecåie antralã în scopul reduceri nivelului seric de gastrinã. Pentru urmãrire este indicat controlul endoscopic cu prelevare de biopsii la un interval de 6 luni Tratamentul cu interferon alfa asociat cu octreotid conduce la o regresie a metastazelor hepatice, în rarele cazuri când acestea sunt prezente 22, Pacienåii prezintã o gastropatie hipertroficã hipersecretorie cu valori foarte crescute ale gastrinei serice æi o hiperclorhidrie marcatã.

Leziunile agresive ce asociazã invazie vascularã æi rate crescute de proliferare sunt asociate sindroamelor Z-E neglijate, care au o duratã lungã de hipergastrinemie. Tratamentul chirurgical vizeazã în neuroendocrine cancer research foundation rând excizia sursei de hipergastrinemie. Astfel excizia gastrinoamelor duodenale tipice pentru MEN1 æi evidarea limfoganglionarã regionalã este foarte importantã.

Excizia localã este regula pentru tumorile GI-NET tip 2 gastrice datoritã dimensiunilor mici ale acestora. Leziunile agresive de dimensiuni mari, cu invazie în profunzime sau invazie vascularã necesitã o rezecåie gastricã asociatã cu limfadenectomie conform principiilor oncologice.

neuroendocrine cancer research foundation

Atunci când hipergastrinemia nu este amelioratã chirurgical tratamentul cu analogi de somatostatin pot scãdea rata de multiplicare tumoralã 19 sau pot determina remisii pe termen lung chiar æi în prezenåa metastazelor Leziunile apar pe o mucoasã gastricã 5 neatroficã, fãrã o proliferare de celule endocrine gastrice, cu un nivel de gastrinã normal. Apariåia este mai neuroendocrine cancer research foundation la bãrbaåii peste 50 ani.

papillomavirus (hpv dna)

Clinic simptomatologia este mai apropiatã de cea a cancerului gastric. Nu este rarã neuroendocrine cancer research foundation unor leziuni pleiomorfe cu histologie atipicã æi o agresivitate mare. Tratamentul neuroendocrine cancer research foundation elecåie este chirurgical, chimioterapia având o ratã relativ slabã de rãspuns.

Tratamentul chirurgical este reprezentat de rezecåiile gastrice asociate cu evidãri limfoganglionare similar chirurgiei ocologice gastrice clasice. La pacienåii care asociazã sindromul carcinoid atipic tratamentul peroperator cu octretid este obligator. Carcinoamele neuroendocrine slab diferenåiate au un potenåial malign ridicat, prezentând la momentul diagnosticului extensie loco-regionalã æi metastaze hepatice.

Tumora are de obicei la momentul diagnosticului un diametru de cm æi este de tip ulcerativ. Supravieåuirea medianã din momentul diagnosticului este de aproximativ 8 luni. Cele mai multe cazuri nu au indicaåie virusi grecia tratament chirurgical datoritã extensiei boli GI-NET duodenale neuroendocrine cancer research foundation de regulã clasificate în 5 tipuri: 1. Gastrinoamele duodenale - reprezentând în medie Paraganglioamele gangliocitice duodenale foarte rare ; 5.

Dan G. Duda - DF/HCC

Leziunile multiple trebuie sã ne ducã cu gândul la MEN1. Simptomatologia clinicã este încadratã în sindromul Z-E, caracterizat prin hipersecreåie acidã gastricã, reflux gastroesofagian æi diaree.

Complications of juvenile papillomatosis sunt de mici dimensiuni, de regulã sub 0. Computer tomografia CTrezonanåa magneticã nuclearã RMN sau octreoscanul pot pune în evidenåã metastazele ganglionare sau limfatice dar arareori pot detecta leziunea primarã duodenalã.

Managementul diagnosticului æi tratamentul chirurgical în tumorile neuroendocrine gastrointestinale

În absenåa unei localizãri clare pacienåii cu ZES diagnosticat trebuie supuæi unei explorãri chirurgicale pentru cã de cele mai multe ori ne putem afla în faåa unei tumori duodenale rezecabile. Transiluminaåia folosind endoscopia intraoperatorie poate fi o metodã de ajutor dar de cele mai multe ori diagnosticul unei leziuni mici duodenale nu poate fi fãcut decât dupã o duodenotomie longitudinalã æi palparea atentã a întregului duoden. Leziunile mici pot fi rezovate prin disecåia de neuroendocrine cancer research foundation dodenalã, cele de dimensiuni medii prin rezcåie parcelarã duodenalã iar cele de dimensiuni mari pot impune duodenopancreatectomia neuroendocrine cancer research foundation DPC.

Intervenåia chirurgicalã curativã trebuie sã vizeze æi evidarea limfoganglionarã peripancreaticã æi excizia leziunilor hepatice rezecabile. Cu toate acestea DPC de rutinã nu este indicatã datoritã frecventei asocieri a unor leziuni pancreatice concomitente sau neuroendocrine cancer research foundation la nivelul corpului sau cozii.

Citițiși