Paraziti a jejich biologie, EUR-Lex - T/TXT - RO

Slovenia 35,64 35,63 35,63 Slovacia 15,94 15,93 15,93 3 Statele membre beneficiare răspund de selectarea şi punerea în aplicare a operaţiunilor individuale în conformitate cu prezentul articol.

Despre carte Paraziti a jejich biologie

De asemenea, răspund de coordonarea utilizării acestei facilităţi cu asistenţa primită prin alte instrumente comunitare, asigurând compatibilitatea cu politicile şi măsurile comunitare, precum şi respectarea regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.

Plăţile forfetare nerambursabile sunt utilizate în termen de trei ani de la efectuarea primei plăţi şi orice fonduri neutilizate sau cheltuite în mod nejustificat sunt recuperate de Comisie.

 • Paraziti a jejich biologie: Petr Volf > Carte | Libristo
 • Им представилась картина, обратная тому, что наблюдал Олвин из центра Парка.

 • EUR-Lex - T/TXT - RO
 • Arazité: Arazitismus
 • Был открыт путь к тому, что могло бы стать его последним и уж конечно самым выдающимся предприятием.

 • Neuroendocrine cancer prevention

În termen de cel mult şase luni de la expirarea termenului de trei ani, statele membre beneficiare prezintă un raport complet privind execuţia financiară a plăţilor forfetare nerambursabile, însoţit de o declaraţie justificativă asupra cheltuielilor. Statul membru beneficiar îşi exercită această răspundere fără a aduce atingere răspunderii Comisiei privind execuţia bugetului general al Comunităţilor Europene şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentului financiar aplicabil gestionării descentralizate.

Iva Smolíková: Paraziti v lidském těle

Comisia şi Curtea de Conturi pot efectua, de asemenea, controale la faţa locului în conformitate cu procedurile adecvate. În aceleaşi condiţii, un stat membru actual poate solicita să fie autorizat să adopte măsuri de salvgardare în ceea ce priveşte unul sau mai multe noi state membre.

Mult mai mult decât documente.

În caz de dificultăţi economice grave şi la cererea expresă a paraziti a jejich biologie membru în cauză, Comisia hotărăşte în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii, însoţită de informaţii relevante.

Măsurile astfel hotărâte sunt aplicabile imediat, ţin seama de interesele tuturor părţilor interesate şi nu atrag după ele paraziti a jejich biologie la frontieră. Va trebui să fie alese cu prioritate măsurile care dereglează cât mai puţin posibil funcţionarea pieţei comune. ARTICOLUL 38 Dacă un nou stat membru nu a respectat angajamentele asumate în cadrul negocierilor de aderare, aducând astfel prejudicii grave funcţionării pieţei interne, inclusiv angajamentele în domeniul tuturor politicilor sectoriale legate de activităţi economice cu efecte transfrontaliere sau dacă există un risc iminent al unui astfel de prejudiciu, Comisia poate, pentru o perioadă de maximum trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului act şi la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie paraziti a jejich biologie, să adopte măsurile adecvate.

Aceste măsuri sunt proporţionale cu disfuncţiile pieţei, dându-se prioritate măsurilor care dereglează cel mai puţin funcţionarea pieţei interne şi, dacă este cazul, aplicării mecanismelor de salvgardare sectoriale existente.

Aceste măsuri de salvgardare nu pot fi utilizate ca mijloc de discriminare arbitrară sau ca restricţie disimulată a schimburilor comerciale dintre paraziti a jejich biologie membre. paraziti a jejich biologie

 1. Быть может, Джизирак и окажется слишком уж стар, чтобы переломить пожизненную привычку -- как бы ему ни хотелось начать все сначала.

 2. Наверное, это была одна из привилегий Шута -- появляться где угодно и изучать что угодно.

 3. Cancer mamar tratament medicamentos
 4. Cancer na orofaringe tem cura

Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare pe baza constatărilor făcute în cadrul monitorizării şi poate intra în vigoare începând cu data aderării. Măsurile sunt menţinute pe durata strict necesară şi, în orice caz, sunt ridicate când angajamentul corespunzător este îndeplinit.

12003T/TXT

Acestea pot paraziti a jejich biologie a jejich biologie totuşi aplicate după perioada menţionată în primul paragraf dacă angajamentele corespunzătoare nu au fost îndeplinite. Comisia poate adapta măsurile adoptate în funcţie de progresele înregistrate de noul stat membru în ceea ce priveşte îndeplinirea angajamentelor.

 • 57 Best Lei images | Romanian language, Teaching multiplication, Illusion drawings
 • ("Почему Каллистрон.

 • Насколько хватал глаз, вокруг не было ничего, кроме леса и ровных пространств, заросших Олвин перевел взгляд на горизонт, и там, над кромкой деревьев, простираясь справа налево исполинской дугой, замыкающей в себе мир, темнела каменная гряда, по сравнению с которой даже самые гигантские сооружения Диаспара показались бы карликами.

Comisia va informa Consiliul în timp util înainte de a abroga măsurile de salvgardare şi va ţine seama în mod corespunzător de eventualele observaţii ale Consiliului în acest sens.

ARTICOLUL 39 Dacă se constată deficienţe grave sau un risc iminent de apariţie a unor astfel de deficienţe într-un stat membru în ceea ce priveşte transpunerea, stadiul paraziti a jejich biologie în aplicare sau stadiul asigurării respectării deciziilor-cadru sau a oricăror altor angajamente, instrumente de cooperare şi decizii privind recunoaştere reciprocă în materie penală adoptate în temeiul titlului VI din Tratatul UE şi a directivelor şi regulamentelor privind recunoaşterea reciprocă în materie civilă în temeiul titlului IV din Tratatul CE, Comisia poate, pentru o perioadă de maximum trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului act şi la cererea motivată a unui stat membru sau paraziti a jejich biologie proprie iniţiativă şi după consultarea statelor membre, să ia măsurile adecvate precizând condiţiile şi modalităţile de aplicare a acestora.

Aceste măsuri pot lua forma unei suspendări temporare a aplicării dispoziţiilor şi deciziilor relevante în relaţiile dintre noul stat membru paraziti a jejich biologie unul sau mai multe alte state membre, fără a prejudicia continuarea unei strânse cooperări judiciare.

Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar şi înainte de aderare pe baza constatărilor făcute în cadrul monitorizării şi intră în vigoare începând cu data aderării. Măsurile sunt menţinute pe durata strict necesară şi, în orice caz, sunt ridicate când deficienţa constatată este remediată.

Je určena vám, frekventantům kombinované formy bakalářského stupně studia biologie realizovaného na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. Purkyně v Ústí nad Labem. Záměrem autora bylo vytvořit relativně ucelený text obsahující základní informace k tématickým celkům, které jednak tvoří stěžejní část předmětu Úvod do studia biologie biologické systémy a jejich klasifikace, biologie buňky, biologie populací a společenstev, dědičnost a proměnlivost, biologická evoluce zařazeného ve studijním programu do prvního ročníku, jednak jsou v průběhu dalšího studia paraziti a jejich biologie v rámci výuky dílčích biologických disciplin.

Acestea pot fi totuşi aplicate după perioada menţionată în primul paragraf dacă aceste deficienţe persistă. Comisia poate adapta, după consultarea statelor membre, măsurile adoptate în funcţie de progresele înregistrate de noul stat membru în ceea ce priveşte remedierea deficienţelor constatate. Comisia va informa Consiliul în timp util înainte de a abroga măsurile de salvgardare şi va ţine seama în mod corespunzător de eventualele observaţii ale Consiliului în acest sens ARTICOLUL 40 Pentru a nu împiedica buna funcţionare pieţei interne, aplicarea dispoziţiilor naţionale ale noilor state membre pe parcursul perioadelor de tranziţie menţionate în anexele V — XIV nu poate să atragă după sine controale la frontierele dintre statele membre.

ARTICOLUL 41 Dacă sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a facilita trecerea de la regimul în vigoare în noile state membre la regimul paraziti a jejich biologie rezultă din aplicarea politicii agricole comune în condiţiile prevăzute în prezentul act, Comisia adoptă aceste măsuri în conformitate cu procedura prevăzută paraziti a jejich biologie art.

Încărcat de

Măsurile tranzitorii prevăzute în prezentul articol pot fi adoptate pe parcursul unei perioade de trei ani de la data aderării şi nu trebuie aplicate după această paraziti a jejich biologie. Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, poate prelungi această perioadă.

Впрочем, его легкое недовольство сразу прошло. Если Алистра пожелала его увидеть, то не было причины, чтоб помешать ей это сделать. Он не был эгоистом и не собирался, подобно скряге, скрывать от прочих обнаруженное только что ощущение.

Măsurile tranzitorii paraziti a jejich biologie se referă la punerea în aplicare a instrumentelor legate de politica agricolă comună şi care nu sunt menţionate în prezentul act, dar care sunt necesare ca urmare a aderării sunt adoptate de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, înainte de data aderării, sau, atunci când aceste măsuri se referă la instrumente adoptate iniţial de către Comisie, ele sunt adoptate de către Comisie conform procedurii relevante.

ARTICOLUL 42 Parasitos oxiuros como eliminarlos sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a facilita trecerea de la regimul în vigoare în noile state membre la regimul care rezultă din punerea în aplicare a normelor comunitare veterinare şi fitosanitare, Comisia adoptă aceste măsuri în conformitate cu paraziti a jejich biologie de comitologie prevăzută de legislaţia aplicabilă.

Aceste măsuri sunt adoptate pe parcursul unei perioade de trei ani de la data aderării şi nu trebuie aplicate paraziti a jejich biologie această perioadă. Noii membri ai Comisiei sunt numiţi de către Consiliu, care hotărăşte cu majoritate calificată şi de comun acord cu preşedintele Comisiei; b mandatul membrilor Comisiei numiţi în conformitate cu lit.

Aceşti judecători sunt desemnaţi prin tragere la sorţi. Mandatul celorlalţi judecători încetează la 6 octombrie Mandatul celorlalţi judecători încetează la 31 august ARTICOLUL 48 Comitetul Economic şi Social se completează prin numirea a nouăzeci şi cinci de membri reprezentând diferitele categorii economice şi sociale ale societăţii civile organizate din noile state membre.

Mandatul membrilor astfel numiţi încetează simultan cu cel al membrilor aflaţi în funcţie în momentul aderării. ARTICOLUL 49 Comitetul Regiunilor se completează prin numirea a nouăzeci şi cinci paraziti a jejich biologie membri reprezentând autorităţile paraziti a jejich biologie şi locale din noile state membre care fie deţin un mandat electoral în cadrul unei autorităţi regionale sau locale, fie răspund politic în faţa unei adunări alese.

ARTICOLUL 51 Adaptările statutelor şi regulamentelor de procedură ale comitetelor instituite prin Tratatele originare, impuse de aderare, se efectuează cât mai repede posibil după aderare.

Paraziti a jejich biologie

ARTICOLUL 52 1 Mandatul noilor membri ai comitetelor, grupurilor şi ai altor organisme instituite prin Tratate şi de către legiuitor, enumerate în anexa XVI, încetează simultan cu cel al membrilor aflaţi în funcţie în momentul aderării. Cu excepţia directivelor şi deciziilor paraziti a jejich biologie intră în vigoare în temeiul art.

ARTICOLUL 54 Noile state membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a se conforma, începând cu data aderării, dispoziţiilor directivelor şi deciziilor în sensul art. ARTICOLUL 55 La cererea motivată corespunzător a unuia dintre noile state membre, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate adopta, înainte de 1 maimăsuri constând din derogări temporare de la actele instituţiilor adoptate între 1 noiembrie şi data semnării Tratatului de aderare.

ARTICOLUL 57 1 Atunci când actele instituţiilor trebuie, înaintea aderării, să fie adaptate ca urmare a aderării şi când adaptările necesare nu au fost prevăzute paraziti a jejich biologie prezentul act sau în anexele la acesta, aceste adaptări se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută în alin.

ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE

Aceste adaptări intră în vigoare începând cu data aderării. ARTICOLUL 58 Textele actelor instituţiilor şi ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de aderare şi care au fost readactate de Consiliu, de Comisie sau de Banca Centrală Europeană în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, poloneză, slovacă şi slovenă sunt, de la data aderării, autentice în aceleaşi condiţii ca şi textele redactate în cele unsprezece limbi actuale.

Acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul în care textele în limbile actuale au făcut obiectul unei astfel de publicări. ARTICOLUL 59 Dispoziţiile legislative, de reglementare şi administrative paraziti a jejich biologie să asigure pe teritoriul noilor state membre protecţia sanitară a populaţiilor şi lucrătorilor împotriva pericolelor care rezultă din radiaţiile ionizante se comunică, în conformitate cu art.

Textele acestor Tratate, redactate în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, poloneză, slovacă şi slovenă se anexează la prezentul act. Aceste texte sunt autentice în aceleaşi condiţii ca şi textele Tratatelor menţionate în primul paragraf, redactate în limbile actuale.

Regulament modificat ultima dată de Regulamentul CE, Euratom nr. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul CE nr.

Диаспар и Лис не должны оставаться разделенными навечно: когда-нибудь они станут отчаянно нуждаться друг в друге. Поэтому я возвращаюсь домой со всем, что узнал - и я не думаю, что ты сможешь остановить. Он более не медлил - и поступил правильно. Серанис не шевельнулась, но Элвин внезапно ощутил, как собственное тело ускользает из-под его контроля.

Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie privind certificatul prevăzut în art.

Citițiși